Sykepenger.com

Nyttig informasjon om sykepenger

Hvordan kommer man frem til sykepengegrunnlaget når man skal beregne sykepenger?

Intensjonen ved sykepenger er at dette skal tilsvare den inntekten man hadde før man ble syk/ skadet men det foreligger ofte forhold hvor den kan være uklart hva den faktiske inntekten var på det tidspunktet sykdommen/ skaden oppstod. For å få mer klarhet henviser vi til nedenstående utdrag fra folketrygdloven:

§ 8-10. Sykepengegrunnlag

Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene skal regnes ut etter.

Sykepengegrunnlaget pr. år kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet. Har arbeidstakeren flere arbeidsgivere, gjelder begrensningen i arbeidsgiverperioden bare i forhold til den enkelte arbeidsgiver.

Når trygden yter sykepenger, utgjør sykepengegrunnlaget pr. dag 1/260 av sykepengegrunnlaget pr. år.

Bestemmelser om fastsetting av sykepengegrunnlaget står i §§ 8-28 til 8-30 for arbeidstakere, i § 8-35 for selvstendig næringsdrivende, i § 8-38 for frilansere, i §§ 8-40 til 8-43 for medlemmer med kombinerte inntekter, og i § 8-47 for medlemmer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid.

§ 8-28. Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden

Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 8-10 fastsettes i arbeidsgiverperioden etter en beregnet aktuell ukeinntekt, se § 8-29.

Den aktuelle ukeinntekten skal beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten pr. uke som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode før han eller hun ble arbeidsufør (beregningsperioden). Lovlig fravær uten lønn skal holdes utenfor beregningsperioden.

Beregningsperioden fastsettes slik:
a)    I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og timelønn skal de siste fire ukene legges til grunn.
b)    I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og månedslønn skal den siste måneden legges til grunn.
c)    I et arbeidsforhold som har vart mindre enn fire uker, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.
d)    I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av de siste fire ukene, skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn.
e)    I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn.

For timelønnede arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder omgjøres den aktuelle ukeinntekten til et sykepengegrunnlag pr. dag i arbeidsgiverperioden ved at inntekten fordeles på det gjennomsnittlige antall arbeidsdager pr. uke i beregningsperioden.


§ 8-30. Sykepengegrunnlaget når trygden yter sykepenger

Når trygden yter sykepenger, fastsettes sykepengegrunnlaget ut fra den aktuelle ukeinntekten (§ 8-28), som omregnes til årsinntekt. Se likevel andre ledd.

Dersom omregnet årsinntekt etter første ledd avviker mer enn 25 prosent fra den pensjonsgivende årsinntekten, skal sykepengegrunnlaget likevel svare til den sistnevnte inntekten. Sykepengegrunnlaget fastsettes i så fall etter bestemmelsene i tredje, fjerde eller femte ledd.

Sykepengegrunnlaget skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de pensjonspoengtallene (§ 3-12) som er fastsatt for de tre siste årene. Det gjennomsnittlige poengtallet omregnes til pensjonsgivende årsinntekt ut fra grunnbeløpet på sykmeldingstidspunktet.

Dersom sykepengegrunnlaget etter tredje ledd ikke er representativt for den pensjonsgivende årsinntekten på sykmeldingstidspunktet, fastsettes sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra den pensjonsgivende årsinntekten som kan godtgjøres på dette tidspunktet. Dette gjelder også for et medlem som ikke har pensjonspoeng for de siste tre årene på grunn av for lav inntekt.

For en arbeidstaker som blir arbeidsufør i et tidsbegrenset arbeidsforhold på under seks måneder, fastsettes sykepengegrunnlaget etter første ledd, selv om dette sykepengegrunnlaget avviker mer enn 25 prosent fra sykepengegrunnlaget etter andre ledd. Dette gjelder bare for det tidsrommet arbeidsforholdet skulle ha vart. Deretter kan det ytes sykepenger etter tredje eller fjerde ledd dersom medlemmet kan dokumentere inntektstap.

Hele folketrygdloven kan leses i sin helhet på lovdata.no.

 

En forenklet oppsummering av ovenstående vedrørende beregningsgrunnlaget for sykepenger (sykepengegrunnlaget):
  • Det årlige sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6G noe som tilsvarer kr 511470,- pr år eller kr 42622,- pr måned.
  • Hovedregelen er at sykepengegrunnlaget beregnes ut av inntekten du hadde den siste måneden/ de siste 4 ukene før du ble syk/ skadet.
  • Dersom du har fått lønnsendring de siste 4 ukene skal dette legges til grunn.
  • Dersom du har varierende inntekt og/ eller arbeidsperiode skal et lengre tidsrom legges til grunn.
  • Sykepengegrunnlaget deles på 260 dager og denne dag satsen omregnes deretter til en ukes sats som benyttes av arbeidsgiveren til å beregne et gjennomsnitt av antall arbeidsdager i beregningsperioden.
  • Når trygden tar over ansvaret brukes den aktuelle uke satsen som omregnes til årsinntekt.
  • Dersom aktuell ukesats avviker med mer enn 25 % fra pensjonsgivende årsinntekt gjelder egne bestemmelser som er nærmere bestemt i § 8-30.

Copyrighted content. All Rights Reserved.