Sykepenger.com

Nyttig informasjon om sykepenger

Perioder og frister i forbindelse med sykepenger

Hvilke tidsfrister, tidsbegrensninger og periodiseringer må jeg forholde meg til når mottar sykepenger?

Det er mange frister som gjelder i forbindelse med sykepenger når man er syk eller skadet. Dette gjelder både i forhold til om du har krav på sykepenger, for hvor lenge du har krav på sykepenger, bruk av egenmelding m.m. Vi kan nevne følgende frister som er vesentlige for alle mottakere av sykepenger:

Egenmelding (Ikke IA- virksomhet)
  • Du kan bruke opptil 4 egenmeldinger i en 12 måneders periode.
  • Hver egenmelding kan være på inntil 3 kalender dager.
  • Du må ha jobbet hos arbeidsgiveren i minst 2 måneder før du har rett til å bruke egenmelding.
  • Det er arbeidsgivers ansvar å melde i fra når han mener du ikke lenger har rett til å bruke egenmelding. Arbeidsgiver kan også nekte deg og bruke egenmelding dersom det foreligger rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.
Egenmeldinger i IA- Virksomhet
  • Du kan benytte egenmelding i inntil 24 kalender dager i løpet av en 12 måneders periode.
  • Dersom du benytter egenmelding sammenhengende i mer en 8 kalender dager kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege.
  • Ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan benytte egenmelding så lenge du holder deg innenfor 24 kalender dager i året.
Arbeidsgiverperiode på sykepenger
  • De første 16 kalender dagene er det arbeidsgiver som er ansvarlig for å utbetale sykepenger til arbeidstakeren.
  • Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger kan dette kreves utbetalt av NAV som deretter går til regresskrav mot arbeidsgiver.
Sykepenger fra folketrygden
  • Når arbeidsgiverperioden på 16 dager er utløpt er det folketrygden som tar over ansvaret for å dekke sykepenger.
  • En del større arbeidsgivere har avtale med folketrygden om å betale ut sykepenger til arbeidstaker etter arbeidsgiverperioden er utløpt for å få dette refundert av folketrygden (NAV).
  • Du har rett på sykepenger i inntil 1 år, inkludert arbeidsgiverperioden, over en periode på 3 år. Dersom dette året er "oppbrukt" må du ha vært helt arbeidsfør i over 1/2 år (sykdom i arbeidsgiverperioden skal ses bort fra) før du igjen har krav på å begynne en slik 3 års periode på nytt.
  • Når du har vært sykemeldt i over 1 år og fortsatt ikke er i stand til å gå tilbake på jobb kan du søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
Størrelsen på sykepenger
  • Sykepenger skal som en hovedregel tilsvare din vanlige lønnsinntekt med en begrensning som tilsvarer 6G (6 ganger folketrygdens grunnbeløp) pr. år.
  • Dersom din lønnsinntekt varierer kan du lese mer om fastsettelsen av sykepengene i denne artikkelen.
 Sykepenger for selvstendig næringsdrivende
  • Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til sykepenger de første 16 dagene ved sykdom.
  • Folketrygdens ansvar trer inn etter 16 dagers sykefravær. Sykepengene utgjør da 65 % av sykepengegrunnlaget.
  • Selvstendig næringsdrivende kan tegne egen forsikring mot særskilt premie hos folketrygden for å få mer like betingelser i forhold til vanlige arbeidstakere. Dette vil medføre krav på sykepenger de første 16dagene og/ eller få utbetalt 100 % av sykepengegrunnlaget.
  • Sykepengene til selvstendig næringsdrivende ytes tidligst fra det tidspunket vedkommende søkte lege, med andre ord ingen form for egenmelding kan benyttes.
Aktivitetskrav
  • Den sykemeldte har plikt til å medvirke og gi opplysninger til arbeidsgiver og Arbeids og velferdsetaten (NAV) og egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessig tiltak blir utredet og iverksatt.
  • Den sykemeldte plikter å delta i dialogmøter og medvirke til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner.
  • Mottaker av sykepenger må så tidlig som mulig og senest innen 8 uker ha forsøkt seg i arbeidsrelatert aktivitet dersom medisinske grunner tilsier at dette ikke er mulig.
  • Ved 8 uker uten arbeidsrelatert aktivitet må det legges frem en begrunnet sykemelding med redegjørelse for videre behandlingsopplegg.

Ovenstående er ikke en fullstendig redegjørelse for de frister og periodiseringer som gjelder. Dersom du ser at du ikke vil komme tilbake innen utløpet av sykepengeperioden på 1 år bør du søke arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd i god tid slik at du ikke blir gående uten inntekt i saksbehandlingstiden av slike søknader.


Copyrighted content. All Rights Reserved.