Sykepenger.com

Nyttig informasjon om sykepenger

Egenmelding

Hva er egenmelding?

Egenmelding er en ordning som gjør at arbeidstaker kan melde fra om egen sykdom til arbeidsgiver uten å måtte legge frem legeerklæring (sykemelding) og samtidig beholde retten til sykepenger. Egenmelding er dermed en enkel og praktisk ordning som gjør det unødvendig for den syke å oppsøke lege ved kortvarig sykdom og skade som antas å gå over av seg selv. På denne måten, ved å levere egenmelding, slipper den syke å måtte oppsøke en lege kun for å få sykemelding når det er mest sannsynlig at legens beste råd er å holde sengen i noen dager. Samtidig slipper landets fastleger mye unødvendige visitter av pasienter som normalt blir friske av seg selv i løpet av få dager uten behandling av lege.

Fordeler og ulemper med egenmelding.

Det er liten tvil om at egenmelding til en viss grad blir misbrukt av arbeidstakere for å tilegne seg ekstra "fridager" eller ved svært bagatellmessig "sykdom" som ikke burde være alvorlig nok til å bli hjemme fra arbeidet. På den andre siden så kan egenmelding virke motiverende for å komme tilbake til jobb i større grad enn en sykemelding som gjelder for en bestemt periode, gjerne over flere uker. I denne debatten dukker stadig spørsmålet om karensdag/ karensdager og/ eller noe reduksjon i sykepengene som et virkemiddel for å få ned det store sykefraværet i Norge. Inntil videre er alle slike forslag møtt med så mye motstand blant annet av fagforeninger at det aldri har resultert i mer konkrete forslag til lovendringer i forbindelse med temaet. De syke er dermed sikret full inntekt under sykdom i overskuelig fremtid.

Begrensninger i bruk av egenmelding.

Det er ikke fritt frem for når man kan benytte seg av en egenmelding. Det finnes en rekke begrensninger i lovverket i forhold til bruken av egenmelding. Bruk av egenmelding er regulert i folketrygdloven § 8-23 til 8.27.

Utdrag fra folketrygdloven:

§ 8-23. Egenmelding

Med egenmelding menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.

En arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding etter bestemmelsene i §§ 8-24 til 8-27.


§ 8-24. Rett til å nytte egenmelding

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med.

Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.

Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes
a)    bedriftspermittering
b)    permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9 og 12-10.
c)    permisjon etter skipsarbeidsloven §§ 7-2 til 7-5, 7-8 og 7-9, eller
d)    militær- eller siviltjeneste.

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en egenmeldingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.


§ 8-25. Unntak fra retten til å nytte egenmelding

En arbeidsgiver kan etter skriftlig melding nekte arbeidstakere retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom turnusordninger, reiserute eller lignende medfører at det ikke er mulig for arbeidstakerne å møte på arbeid umiddelbart etter et sykefravær.


§ 8-26. Egenerklæring

Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Dersom en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.


§ 8-27. Tap av retten til å nytte egenmelding

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding
a)    dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring,
b)    dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale seg. En beslutning om å ta fra en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder.

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.

Hele folketrygdloven er tilgjengelig på lovdata.no

 

En kort oppsummering av ovenstående lovverk i forbindelse med bruk av egenmelding:
  • Egenmelding kan som en hovedregel benyttes tidligst av en arbeidstaker når denne har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 2 måneder.
  • Arbeidstaker kan benytte egenmelding inntil 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode. Hver av disse egenmeldingene kan benyttes for inntil 3 kalender dager. Ved arbeidsuførhet utover dette kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege.
  • Det er tilstrekkelig at du melder fra muntlig om sykdom ved bruk av egenmelding men arbeidsgiver kan kreve at egenmeldingen bekreftes skriftlig når arbeidet gjenopptas.
  • Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at fravær ved egenmelding ikke skyldes sykdom kan denne beslutte at arbeidstaker mister sin rett til å benytte egenmelding. Før dette besluttes har arbeidstaker rett til å uttale seg og vedtaket skal vurderes på nytt etter 6 måneder.
  • Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra første arbeidsdag dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som en sanksjonsform i en arbeidskonflikt. Et typisk eksempel på dette er at unormalt mange arbeidstakere blir syke samtidig på et kritisk tidspunkt for arbeidsgiver, dette for å ramme arbeidsgiveren i en pågående konflikt.
 
Egenmelding ved sykt barn eller syk barnepasser:

Vær oppmerksom på at arbeidstakere som har omsorg for barn under 12 som blir syke eller at barnepasser blir syk kan arbeidstaker benytte inntil 10 stønadsdager for å ta seg av barnet og ha krav på omsorgspenger som beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger. Dersom arbeidstaker har omsorgen for mer enn 2 barn utvides dette til å gjelde 15 dager. Dersom arbeidstaker er alene om omsorgen utvides dette til å gjelde 20 dager for inntil 2 barn og 30 dager med 3 eller flere barn. Bed kronisk syke barn eller funksjonshemmede barn gis det utvidede rettigheter/ muligheter som vi ikke går videre inn på, enkelte av disse mulighetene må det søkes om.

Kommer i tilegg til egenmelding ved egen sykdom.

Ved barn eller barnepassers sykdom har arbeidstaker samme rett til å benytte egenmelding som ved eget sykefravær i tilegg til eventuelle egenmelding ved eget fravær. Fravær ved egen sykdom og ved barn/ barnepassers sykdom skal behandles adskilt med tanke på bruk av antall egenmeldinger og egenmeldingsdager. Dersom fraværet går utover 3 sammenhengende kalender dager kan arbeidsgiver kreve at det fremlegges legeerklæring for barnets eller barnepassers sykdom.


Copyrighted content. All Rights Reserved.